Abonnementsvilkår

1 Anvendelse

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter ”Vilkår”) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler mellem Flekaskil ehf. (herefter ”GODO”) og kunden (herefter ”Kunden”), medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Ved uoverensstemmelser mellem nedennævnte vilkår og Kundens evt. egne betingelser skal nærværende vilkår tillægges forrang, medmindre de afvigende betingelser er accepteret skriftligt at begge parter. 

 

1.2 Det er en forudsætning for indgåelse af aftaler mellem GODO og Kunden, at Kunden er en virksomhed med eget CVR-nummer. Kunden indvilliger i at GODO kan sende meddelelser vedrørende aftalen via e-mail. Kunden forpligter sig til at sørge for, at Kundens kontakt- oplysninger: firmanavn, kontaktpersoner, e-mailadresse og postadresse er opdaterede.

2 Aftalegrundlag 

2.1 Et konkret tilbud afgivet af GODO er bindende i 30 dage efter, at tilbuddet er afgivet/fremsendt skriftligt til Kunden. 

2.2 En aftale er først bindende for GODO når Kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. En ordre optages til den på tidspunktet for GODOs ordrebekræftelse gældende pris. Kunden er forpligtet til umiddelbart efter modtagelse af ordrebekræftelsen at gennemgå denne og straks kontakte GODO. 

3 Abonnementets varighed og fakturering 

3.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår: Det månedlige gebyr beregnes ud fra status på den sidste dag i måneden (antal enheder, salgskanaler). Månedlige gebyrer betales den første arbejdsdag i måneden for den kommende måned. Abonnementet betales månedligt, indtil abonnementet opsiges. Den første faktura modtages i slutningen af ​​næste måned. 

4 Abonnementets omfang og anvendelse 

4.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende de af GODOs systemer, der er indgået aftale om. Kunden indestår for, og har det fulde ansvar for, de tredjeparter, som Kunden giver adgang til GODOs systemer. 

4.2 Med undtagelse af det, der fremgår af 4.1 er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjepart.

5 Priser og betalingsbetingelser 

5.1 Der tages forbehold for trykfejl i tilbud og ordrebekræftelser. 

5.2 Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. 

5.3 Betales fakturaen ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes rykker 2 tillagt et gebyr på samlet kr. 400,- der består af et rykkergebyr på kr. 90,- samt et kompensationsgebyr på kr. 310,- ifølge gældende EU-lovgivning. Ved forsinket betaling herefter, kan GODO spærre Kundens adgang til GODOs systemer. Adgangen til GODOs systemer åbnes igen efter modtaget betaling medmindre GODO forinden har ophævet abonnementet. GODO kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til den spærrede adgang til GODOs systemer. 5.4 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af GODO. 

5.5 Prisændringer varsles via e-mail. Alle priser er inkl. moms. 

5.6 GODO opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura på kr. 49,- medmindre Kunden tilmelder sig LeverandørService. 

6 Ophør 

6.1 Abonnement af GODOs systemer kan opsiges skriftligt via webadressen: info@godo.is. Opsigelsen træder i kraft i begyndelsen af ​​næste måned efter meddelelsen. 

6.2 GODO kan opsige abonnementet skriftlig med 30 dages varsel til udløbet af en måned eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Betingelser, eller ved Kundens konkurs eller insolvens. 

7 Kundens data 

7.1 Parterne er enige om at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i GODOs systemer så længe abonnementet er gyldigt.

7.2 GODO er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse. 

8 Driftsstabilitet 

8.1 GODO tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelse, telefonforbindelser eller force majeure situationer. 

8.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber GODO at genskabe normal drift hurtigst muligt. 

9 Ændringer 

9.1 GODO er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af software og systemer. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af GODO. 

10 Immaterielle rettigheder 

10.1 I forhold til det materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden GODO og dennes leverandører, en tilladelse, der er tilstrækkelig til at GODO kan afvikle og drifte sine systemer og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring over for Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder.

11 Overdragelse 

11.1 Kunden accepterer at GODO er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af systemer og software og til opbevaring af Kundens data. 

12 GODOs ansvar 

12.1 GODO er ikke ansvarlig for tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med egne systemer. GODO kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan GODO ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. 

13 Vilkårsændringer 

13.1 GODO er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på GODOs hjemmeside (godo.is). GODO tilsigter at give rimeligt varsel i forbindelse med enhver ændring. Brug af GODOs systemer efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår. 

14 Tavshedspligt og datasikkerhed 

14.2 GODO har tavshedspligt om alle informationer, GODO måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor GODO er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol. 

 

15 Tvister 

15.1 Klager, der udspringer af abonnementet skal indsendes skriftligt til info@godo.is 

15.2 Såfremt der opstår retstvister i henhold til abonnementet, forpligter parterne sig til at indgå forhandlinger i god tro. Såfremt der ikke kan opnås en forligsmæssig løsning efter ét personligt møde, skal tvisten afgøres efter islandsk ret. 

16 Gyldighed 

16.1 Disse Vilkår er gyldige fra xx-xx-2021 og erstatter tidligere vilkår. 

Generelle salgsbetingelser 

1 Anvendelse 

1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem Flekaskil ehf. (herefter benævnt GODO) og køber (herefter benævnt Køber), medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. I så fald skal betingelserne i sådanne skriftlige aftaler have forrang, såfremt disse udtrykkeligt fastsætter andet end nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser. 

1.2 Ved uoverensstemmelser mellem nedennævnte salgsbetingelser og Købers evt. egne betingelser skal nærværende betingelser tillægges forrang, medmindre de afvigende betingelser er accepteret skriftligt af begge Parter. 

2 Generelt 

2.1 Et konkret tilbud afgivet af GODO er bindende i 30 dage efter, at tilbuddet er afgivet/fremsendt pr. post, fax eller e-mail til Kunden. 

2.2 En aftale er først bindende for GODO når Kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Kunden er forpligtet til umiddelbart efter modtagelse af ordrebekræftelsen at gennemgå denne og straks kontakte GODO, såfremt ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det i øvrigt mellem parterne aftalte. I modsat fald anses ordrebekræftelsen for bindende med det afgivne indhold. 

3 Priser 

3.1 GODO forbeholder sig ret til, indtil levering har fundet sted, at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker en stigning i omkostninger forbundet med fragt, forsikring, afgifter, valutakurser eller lignende, som GODO ikke har indflydelse på. 

3.2 De på ordrebekræftelsen oplyste priser er angivet i danske kroner inkl. moms.

3.3 Såfremt GODOs omkostninger forøges som følge af Købers forhold, er GODO berettiget til at kræve godtgørelse herfor. 

3.4 Prisændringer varsles via e-mail. Ændringer som kun er til Købers fordel, kan træde i kraft uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 

4 Produktinformation 

4.1 Der tages forbehold for fejl i og ændringer af brochurer, hjemmeside og øvrigt salgsmateriale. Evt. fejl kan således ikke gøres gældende over for GODO. 

4.2 Ligeledes forbeholder GODO sig retten til at foretage konstruktions- og/eller designændringer på de pågældende produkter indtil det aftalte leveringstidspunkt. 

5 Levering 

5.1 GODO er berettiget til at foretage levering gennem en af GODO valgt leverandør. 

6 Betaling 

6.1 Det månedlige gebyr beregnes ud fra status på den sidste dag i måneden (antal enheder, salgskanaler). Månedlige gebyrer betales den første arbejdsdag i måneden for den kommende måned. Abonnementet betales månedligt, indtil abonnementet opsiges. Den første faktura modtages i slutningen af ​​næste måned.

6.2 Betales fakturaen ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes rykker 2 tillagt et gebyr på samlet kr. 400,- der består af et rykkergebyr på kr. 90,- samt et kompensationsgebyr på kr. 310,- ifølge gældende EU-lovgivning. Ved forsinket betaling herefter, kan GODO spærre Købers adgang til GODOs systemer. Adgangen til GODOs systemer åbnes igen efter modtaget betaling medmindre GODO forinden har ophævet abonnementet. 

6.3 GODO opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura på kr. 49,- medmindre Køber tilmelder sig LeverandørService. 

7 Uforudsete begivenheder 

7.1 Parterne er ikke ansvarlige for manglende service af forhold, som den pågældende part ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke begrænset til krig, oprør, brand, offentlige påbud, naturforhold, strejker, hackerangreb, eller andet der ligger uden for parternes kontrol.

7.2 En part skal straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part, såfremt parten ønsker at påberåbe sig forhold som nævnt i pkt. 10.1. 

8 Aftalens ophør

8.1 Serviceaftalens kan opsiges skriftligt af Køber via webadressen: info@godo.is. Opsigelsen træder i kraft i begyndelsen af ​​næste måned efter meddelelsen. 

8.2 GODO kan opsige abonnementet skriftlig med 30 dages varsel til udløbet af en måned eller uden varsel ved Købers væsentlige misligholdelse af disse Betingelser, eller ved Købers konkurs eller insolvens. 

9 Gyldighed 

9.1 Disse Vilkår er gyldige fra xx-xx-2021 og erstatter tidligere vilkår