Tengingar

Fáðu enn meira út úr hótelbókunarkerfinu með tengingum við önnur kerfi

Við bjóðum upp á úrval tengimöguleika til að styrkja þinn rekstur enn frekar

Abitari

Gerðu spjaldtölvuna að innritunarkerfi fyrir þinn gististað

AeroGuest

Frábær upplifun gesta gerir hótelreksturinn frábæran

Booq POS

Snjallt sölukerfi í spjaldtölvuna

Business Central

Öflugt bókhalds- og viðskiptakerfi í skýinu

DK

Bókhalds- og sölukerfi

Epos Now

Sölukerfi fyrir gististaði

Flexipass

Rafrænir lyklar, einfalt og þægilegt fyrir allar gerðir gististaða

Flexkeeping

Appið á bak við frábær hótelteymi

Goki

Snallir lásar fyrir snjalla gististaði

Google Hotel Ads

Vertu sýnilegur með þín verð í leitarniðurstöðum Google

GuestChat

Bættu bókanir með snjall spjalli

GuestRevu

Tól sem safnar endjurgjöf frá gestum fyrir betra orðspor

GuestTalk

Hjálpar þér að koma réttum skilaboðum áleiðis

HyperGuest

Sölutorg fyrir hótel og ferðaskrifstofur

LightSpeed

Skýjalausnir fyrir alvöru fyrirtæki

Omniboost

Einfaldar bókhaldið

Payday

Bókhaldskerfi – einfalt og skilvirkt

PowerBI

Alvöru gagnavinnsla og skýrslugerð með PowerBI – Við sérhönnum skýrslurnar fyrir þinn rekstur

Pricepoint

Tekjustýringarkerfi

Rapyd

Áður Korta – Gerðu viðskiptin einföld, fljótleg og þægileg með Rapyd – Örugg greiðslumiðlun

Remotelock

Aðgangsstýringarkerfi

Reserva

Markaðstorg fyrir hótel og ferðaskrifstofur

RevControl

Tekjustýringarkerfi

RoomPriceGenie

Tekjustýringarkerfi

SalesCloud

Sölukerfi fyrir gististaði

Stripe

Færsluhirðing

Sweeply

Betra vinnuumhverfi

Teya

Áður Borgun/Saltpay – Örugg greiðslumiðlun

TourDesk

Ferðabókunarþjónusta fyrir gististaði

Travia

Hið eina sanna markaðstorg fyrir hótel og ferðaskrifstofur

Trivec

Sölukerfi fyrir veitingastaði og hótel

Turno

Ræsting í orlofshúsum

UpsellGuru

Seldu meira í gegnum UpsellGuru

Viva

Eitt það allra sniðugasta á markaðnum í dag – Útbúðu QR kóða til að birta upplýsingar og dreifðu sölunni inn á öll rými hótelsins

Xero

Bókhaldshugbúnaður

Zapier

Fullkomnir verkferlar með Zapier